Det er for tiden ingen planlagte arrangementer.
Det er for tiden ingen planlagte arrangementer.

Nye grønne verdikjeder

Innsatsen for å nå de globale bærekraftmålene påvirker eksisterende verdikjeder og introduserer nye. Elektrifisering, karbonreduksjon og sirkulær økonomi gir mulighet for grønne verdi¬kjeder innen batteri, hydrogen, bionæring og CCU. ACT har prosjekter på alle disse områdene, og vil utvikle, pilotere og etablere framtidas industri. Klyngen skal bidra til vekst, og kobler aktører på tvers av bransjer.

Jan Gabor | jan.gabor@mip.no | 907 46 046

Digital transformasjon og bærekraft

Bedriftene deltar i et teknologisk kappløp, og investorer flytter porte-føljer over i selskap med gode verdiforslag for å nå bærekraftmålene. Partnerskapet vil ikke kunne realisere det grønne skiftet uten et betydelig kunnskapsløft innen digitalisering og bærekraft. Klyngen skal bygge kompetanse på alle nivå, utvikle innovasjoner og bidra til kommersialisering og skalering av løsninger.

Tone Jacobsen | tj@kph.no | 920 89 441

Infrastruktur for innovativ utvikling

Gode infrastrukturprosjekt gjør ressurser mer tilgjengelig for nærings¬liv og forskningsmiljøer og bidrar til oppbygging av kompetanse og FoU-kapasitet. Det er et betydelig behov for investering i ny infrastruktur i nord for digital transformasjon og utvikling av bærekraftige løsninger. Klyngen skal utvikle fellesgodeprosjekter og realisere infrastruktur som akselererer innovativ utvikling.

Rolf Skogvold | rs@kph.no | 902 21 440

Klyngeutvikling

For å oppnå omstilling og fornyelse skal ACT være en katalysator for kompetanseutvikling og innovasjonssamarbeid. ACT er forankret på ledelsesnivå, og bedriftene stiller toppledere til disposisjon for strategisk arbeid i styre og arbeidsgrupper. Partnerskapet identifiserer og prioriterer utfordringer, og sammen hever de ambisjonsnivået. En ekspertgruppe styrker koordinering mot pågående satsinger nasjonalt og internasjonalt. Samarbeid på tvers av verdikjeder styrker innovasjonskulturen i bedriftene.

Monica Paulsen | Klyngeleder ACT Cluster | mp@kph.no | 470 20 460

Nysnø+Nussir=sant?

Nysnø+Nussir=sant?

– For hver krone investert av Nysnø mobiliseres fem private kroner.