ACT skal være en spydspiss i bærekraftig omstilling av Norge

Gjennom økt innovasjonsevne og konkurransekraft i industrien skal ACT bidra til å innfri Norges forpliktelser i Paris-avtalen

Partnerskapet består av store og små aktører med et bredt spekter av kompetanseområder og fra ulike deler av verdikjeden. Klyngens bedrifter utgjør det industrielle tyngdepunktet i nord. De store industri- og teknologibedriftene i klyngen har lang erfaring med å konkurrere både nasjonalt og internasjonalt, og har stor betydning for sysselsetting og verdiskaping i landsdelen.

Klyngesatsingen støttes av Prosess21, Innovasjon Norge Nordland, Nordland fylkeskommune, Nord-Norges Europakontor, LO, NHO, NCE Eyde, NCE iKuben, Industrial Green Tech, Betongklyngen N3C, Olje- og gassklynge Helgeland og VIA – Vital Infrastruktur Arena.

Felles og komplementære interesser

Kjernebedriftene i klyngen har gjennom samlokalisering og som internasjonale konsernbedrifter i konkurranseutsatt eksportindustri stor grad av funksjonell nærhet seg imellom. For de bedriftene som har utenlandske eiere er regionale forutsetninger for god drift og innovasjon viktig for tilstedeværelse og for å kunne konkurrere om investeringer fra eierne. Bærekraftig omstilling av prosessindustrien medfører et behov for sterke regionale leverandører og kunnskapsinstitusjoner, og koblingene har potensial til å utløse innovasjonssamarbeid og rask spredning av innovasjoner innen miljø og avfallshåndtering, teknologi og digitalisering. Også når det gjelder utvikling av digital og fysisk infrastruktur har bedriftene mye å hente på å samhandle. Felles infrastruktur er en viktig forutsetning for å få til en effektiv utnyttelse av ressurser i en sirkulær økonomi.

Geografisk nærhet

Mange av de sentrale klyngedeltakerne er samlokalisert i Mo industripark som er det største industrielle miljøet i Nord-Norge med over 100 bedrifter og 2300 ansatte.  I Vefsn er flere av klyngebedriftene samlokalisert med Alcoa Mosjøen som er den største bedriften i klyngen, og klyngebedriftene fra Glomfjord ligger lokalisert i en industriell næringspark. Tyngepunktet er på Helgeland, men for klyngen er det viktig å inkludere alle relevante industribedrifter i nord, i tillegg til sentrale forskningsmiljø og akademia både regionalt og nasjonalt.  

Hvorfor er aktørene viktige?

Det sterke engasjementet og eierskapet kjernebedriftene i klyngen har, er kritisk for en vellykket gjennomføring. Industrielle prosess-innovasjoner har et betydelig potensial for klimagassreduksjoner, og industrien spiller en nøkkelrolle for å innfri Norges forpliktelse i Paris-avtalen. Et godt eksempel på det er Elkem Saltens nye renseteknologi som har redusert NOX-utslipp med 50%. Dette tilsvarer utslippene til 500.000 dieselbiler. Prosessbedriftene samarbeider om å finne nye løsninger, og  leverandørene bidrar til nyskaping. En miks av store og små utviklingsorienterte leverandørbedrifter som har kjennskap og nærhet til prosessindustrien, vil gi muligheter for både ‘first movers’ og internasjonal kommersialisering av ny teknologi, produkter og tjenester. Et samarbeid med SINTEF, NTNU, UiT og andre forskningsinstitusjoner er kritisk for å løfte innovasjonshøyden til et ønsket nivå, og for å finne nye løsninger for CO2-fangst, sirkulær økonomi og smart produksjon

Klyngeledelsen

Ansvar for operasjonalisering og gjennomføring av prosjektet er lagt til Kunnskapsparken Helgeland (KPH). KPH er en regional utviklingsaktør som over tid har jobbet med kompetanse, innovasjon og samarbeid, og som gjennom vellykkede prosjekter har opparbeidet seg legitimitet og tillit hos næringslivet i regionen. Kunnskapsparken Helgeland har i dag blant annet roller som klyngeledelse, forretningsutviklere, kompetansemeglere og tilretteleggere av kompetansetiltak for næringsliv og offentlig sektor.

Monica Paulsen

Klyngeledelse
Internasjonalisering
Partneroppfølging

470 20 460 mp@kph.no

Tone Jakobsen

Partneroppfølging
Møteplasser 
Kompetanse

920 89 441 tj@kph.no

Lasse Klæbo

Økonomi
Kapital/investeringer
Forretningsutvikling

473 79 558  lk@kph.no

Karin Kristensen

Forskning og innovasjon
EU-rådgivning
Prosjektutvikling

911 37 893  kk@kph.no

Rolf Skogvold

Entreprenørskap
Inkubasjon
Forretningsutvikling

902 21 440 rs@kph.no

Caroline Moen Eide

Omdømmebygging
Rekruttering
Trainee

992 99 912 ca@kph.no

Tom Petter Andreassen

Klyngeadministrasjon
Prosjektleder

483 36 393 tpa@kph.no

Hildrun Hope Rydsaa

Klyngeadministrasjon
Prosjektleder

454 73 446 hhr@kph.no

Styringsgruppen for 2020

I styringsgruppen sitter ledelsen fra initiativtagende kjernebedrifter, leverandørbedrift og akademia. Representantene har bred erfaring fra næringsliv, forskning og klyngeutvikling, og kan bidra med komplementære kompetanser og nettverk. Følgende representanter sitter i styringsgruppen for ACT:

Ellen Myrvold

Alcoa Mosjøen (leder)

Jan Gabor

Mo Industripark AS (medlem)

Geir Henning Wintervoll

Finnfjord (medlem)

Petter Skatland

Celsa Armeringsstål (medlem)

Marianne Steinmo

Nord universitet (medlem)

Frode Berg

Elkem Rana (medlem)

Grethe Selboe

MainTech (medlem)

Vilde Kvarberg

CoFounder (medlem)

ACTs logo

Presse og media kan bruke ACTs logo for artikler og informasjon relatert klyngesamarbeidet Arctic Cluster Team.